شعر

دیدید کویر خشک هم باران خورد           دیدید زمشت شیعه شد سندان خورد

تاریخ دوباره گشت و خیبر تکرار             کزخوان علی یک لب نان لبنان خورد

علی انسانی

/ 0 نظر / 6 بازدید