شعر

۱  روزه دارم من و افطارم از ان لعل لب است

اری افطار رطب در رمضان مستحب است

۲  گرچه ناز دلبران دل تازه دارد

ناز هم بر دل ما اندازه دارد

۳  جیف گر ترحمی نمی کنی بر حال زارم 

جز دمی که بگذرد از چاره کارم

۴  دانمت که بر سرم گذرکنی به رحمت اما

ان زمان که برکشد گیاه غم سر از مزارم

/ 0 نظر / 7 بازدید