ارتباط فیزیک ریاضی و پول

معادله 1 از قدیم گفتند وقت طلاست پس        پول = زمان

معادله 2 باز گفتند توانا بود هر که دانا بود         علم= توان

معادله 3 توفیزیک داریم                                 زمان/کار= توان

بنابراین داریم                                            پول/کار=علم

پس داریم                                                  علم/ کار= پول

حالا خیلی ساده است                                 بی نهایت = پول Lim

                                                                             0 <--  علم

/ 0 نظر / 5 بازدید