مهمونی رفتن اصوانیا

آدابی غذا خوردن توی مهمونیا ومراسمات اصوانیا
1) قبلی غذا میباس رف دسشویی
2) بغل دسی بزرگونی مجلس می باس وایساد (اونجا سفره پر رنگ ترس)
3) اول مرغ ا کباب ا ماهیا وردار بدی برنجا بکش(تو نسخه اصیل تر میگن اصی برنج نکش)
4) اگه سری میزی عروسیا ایناس، آاآ میبینی‌ ضایع نیست،بشقابی بغل دسیادا بذار زیری بشقابد تا کسی بغل دسد وای نسد
5) دوغاآخری دس بخور آخه ماساش کفی دلد میشیند سیر میشی‌
6) کمر بندا اول محکم کون آ یخده یخده واز کون تا آجری بیچینی
7) هر دفی سردا بالا کون آ شکری خدا را بکون آ یه نفسی عنیق بکش تا یخدچی جا تو معدد وا بشد
8) اگه میشد نشینا غذا بخور!تا وایسی غذا کف میشیند بیشتر میخوری

9) یک روش برای خوردن کباب آ خورش ماس با هم: کبابی کوبیده را چار لا کونین آ چنگالا بزنین توش بعد بزنین تو خورش ماس آ سه تا تابش بدین تا خب جذب کوند خورش ماسا را. بعدی خیلی خیلی سریع بذارین دندون! چون این کار خیلی سریع اتفاق می افتد معده نیمیتوند به مغز فرمون بدد چیطو شد و شوما سیر نیمیشین به این راحتیا!

با تشکر از نویسنده

/ 0 نظر / 19 بازدید