اندر مزایای گوسفند

تا ببحال فکر کرده اید عجب حیوان نجیبی است این گوسفند 

شیرش را میدوشند - بچه اش را میگیرند - پوستش ر ا میکنند - هیچ نمی گوید 

سرش ر ا می برند - گوشتش را میخورند -باز هیچ نمیگوید 

کله پاچه اش را میخورند - به جرم زیاد حرف زدن زبانش را از حلقومش در میاورند - چشمهایش را از حدقه بیرون میکشند - زیادی گوشتش را جلوی گربه میاندازند - استخوانهایش را جلوی سگ میاندازند  باز هم هیچ نمی گوید 

عجب حیوان نجیبی است این گوسفند 

/ 0 نظر / 17 بازدید